Mål och inriktning

Syftet med FoU-Nordvästs arbete är att stödja kommunerna i deras strävan att utveckla en kunskapsbaserad socialtjänst och en god kvalitet inom individ- och familjeomsorgsverksamheterna. FoU-Nordväst utgör ett kunskapscentrum inom områdena försörjningsstöd, barn och unga samt missbruk och socialpsykiatri. Verksamheten fungerar som en mötesplats mellan praktik och forskning. I verksamhetens uppdrag ingår att: Läs mer

Barn, unga och familj

Kontaktperson: Ylva Weitz

Framtidens socialtjänst – lärarhandledningen

Sollentuna kommun har under 2016 bedrivit projektet ”Framtidens Socialtjänst” med syfte att skapa en mer tillgänglig socialtjänst för barn och unga. En del i projektet handlar om att skapa en hemsida för barn och unga med information om socialtjänsten samt med möjligheter till lättillgänglig kontakt för den som är i behov av socialtjänstens stöd. En annan del handlar om att skapa en lärarhandledning som ska användas i skolans undervisning för en generell kunskapsspridning om socialtjänsten till alla barn och ungdomar. Lärarhandledningen kommer att vara nära knuten till den hemsida som har skapats inom projektet.

Läs mer

Missbruk och beroende

Kontaktperson: Anders Arnsvik.

Nätverk för chefer inom den kommunala missbruksvården

FoU-Nordväst deltar regelbundet vid nätverkets möten. Nätverket administreras av cheferna och syftar till att vara ett forum för diskussioner kring olika områdesspecifika frågor. Det har uppdragits till FoU att i samarbete med cheferna planera och genomföra två temadagar under året:

Läs mer

Försörjningsstöd & arbetsmarknad

Kontaktperson: Anders Arnsvik.

Försörjningsstödsfältet omfattar tre delområden – socialtjänstorganiserade arbetsmarknadsåtgärder, försörjningsstöd och ekonomisk rådgivning.

Läs mer

Socialpsykiatri

Kontaktperson: Martin Åberg.

Kommunen ansvarar för sociala insatser till personer med psykiska funktionsnedsättningar. Dessa insatser är bl.a. boende, boendestöd och sysselsättning. FoU-Nordväst arbetar med verksamhetsutveckling och forskningsfrågor som rör socialpsykiatri genom att exempelvis bistå med att göra utvärderingar av olika projekt i kommunerna och samverkansprojekt mellan kommuner och landsting samt bistår med att förmedla aktuell information inom området.

 

Läs mer

Öppna jämförelser

Kontaktpersoner: Anders ArnsvikMartin Åberg

Under denna rubrik återfinns:

– FoU-Nordvästs arbetsmodell för Öppna jämförelser

– Information, dokumentation och publikationer om nordvästkommunernas arbete med Öppna jämförelser inom ämnesområdena: Barn- och ungdomsvård, Ekonomiskt bistånd, Missbruks- och beroendevård.

 

Läs mer

Uppföljningssamordning

Kontaktpersoner: Anders Arnsvik och Martin Åberg

FoU-Nordvästs arbetsmodell

Utgångspunkten för FoU-Nordvästs arbete med uppföljning av det sociala arbetet är att vi kontinuerligt träffar arbetsgrupper (inom IFO) i våra ägarkommuner. Arbetsgrupperna kommer själva med förslag på vilka frågeställningar de vill gå vidare med utifrån deras intresse och nyfikenhet.

En annan utgångspunkt är att det är praktikerna som är experter på sitt område och bör därför ges rollen som producent av lokal kunskap. FoU:s uppgift är att försöka möjliggöra insamling av kunskapen så att den kan redovisas på såväl individnivå som på gruppnivå.

Läs mer

Samverkan

Kontaktperson: Gunilla Avby

FoU-Nordväst samverkar med ett antal externa aktörer:

– olika universitet och högskolor framförallt socialhögskolan i Stockholm. Tillsammans med socialhögskolan arbetar FoU-Nordväst med studenternas fältpraktik, den långa praktiken, praktikermedverkan i undervisningen, diskussion kring val av studenternas examinationsarbeten, handledning etc. Flera av de anställda på FoU-Nordväst är också anställda eller bedriver studier på socialhögskolan. Läs mer

BAS-utbildning BoU

Nordvästkommunerna anordnar gemensamt en basutbildning för nya socialsekreterare inom Barn- och ungdomsvården.

Utbildningen riktar sig till de med mindre än ett års erfarenhet av arbete som socialsekreterare med barn och unga.

Innehållet i utbildningen utgörs av de områden som socialsekreterare som arbetar med barn
och unga bör ha särskild kunskap om.

FoU-Nordväst har samordningsansvar för BAS-utbildningen Barn och Unga.

 

Läs mer

 

Kontakta oss

Besöksadress:
FoU-Nordväst

Oppegårdsstråket 12
191 86 SOLLENTUNA

Postadress:
FoU-Nordväst Sollentuna kommun
191 86 SOLLENTUNA

FoU-chef:
Gunilla Avby
Phd i pedagogik
Tel: 08-579 210 24