_Gunilla Avby

forskare & FoU-chef

Kontakt
  • 08-579 210 24
  • gunilla.avby@sollentuna.se


Jag är personalvetare och fil.dr. i pedagogik. Jag har mångsidig yrkeserfarenhet inom socialtjänstens verksamhetsområden med fokus på kompetensfrågor och chefsutveckling. Min forskning omfattar professionellas kunskapsanvändning och lärande men även ledarskap och ledarskapsstöd i förändringsprocesser. Ett särskilt intresse är samspelet mellan praktik och teori, och hur vi kan förbättra förutsättningar för lärande i arbetet och evidensbaserade arbetssätt. Jag arbetar även som forskare vid Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare, där jag är engagerad i ett projekt som handlar om att utveckla ett ledarstöd för innovationsprocesser inom primärvården.

 

Urval av publikationer:

Avby (2015) Evidence in Practice. On Knowledge Use and Learning in Social Work (akademisk avhandling, Linköpings universitet) http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A811897&dswid=studentlitteraturclient

 

Avby (2018) Att utveckla professionell expertis. En bok om kunskap och lärande. Lund: Studentlitteratur https://www.studentlitteratur.se/#9789144114774/Att+utveckla+professionell+expertis

 

Avby (2018) En lärande socialtjänst. I SOU 2018:32 Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst (kunskapsunderlag till delbetänkande för framtidens socialtjänst)

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2018/04/sou-201832/