_Henrik Karlsson

utredare

Kontakt

  • henrik.daniel.karlsson@outlook.com


Jag är utredare på FoU Nordväst sedan hösten 2012. Mina intresseområden är framförallt ekonomiskt bistånd och social barnavård.

Inom ekonomiskt bistånd har jag bland annat benchmarkat socialsekreterares bedömningar av rätten till tillfälligt boende. Ett arbete som gav värdefulla insikter i hur praktiken arbetar med personer i behov av tillfälligt boende. Jag arbetar också kontinuerligt med att stödja verksamhetsutveckling med hjälp av Öppna jämförelser. Det är ett led i vårt att arbeta att stödja och utveckla en evidensbaserad praktik.

För att stärka och utveckla den sociala barnavården har jag tagit fram prestationsledningssystemen QUAT och QUAL. De kan hjälpa ledningen att ta reda på hur väl man uppfyller Socialstyrelsens kvalitetskrav. Något som kan ge stöd och vägledning i hur verksamheten kan förbättras och kvaliteten höjas. Jag har också tagit fram ett verktyg för att stärka analysen i barnavårdsutredningar som heter Fem Trianglar. Syftet är att skapa en sammanhållen utredning som väger samman risk- och skyddsfaktorer, formulerar en riskprognos över barnets hälsa och utveckling, identifierar de centrala behoven och bedömer vad som är möjligt att åstadkomma för att förbättra barnets situation.

Jag tog socionomexamen i början av 2007 och började arbeta inom socialtjänsten 2006. Jag har bland annat arbetat med ekonomiskt bistånd och att utreda barn mellan 0 till 12 år. Jag har två masterutbildningar: en i socialt arbete och en i folkhälsa.

Här nedan följer ett utdrag av mina publikationer.


Karlsson, H. Bennich, M. & Hellgren, M. (2019). Benchmarking om rätten till tillfälligt boende i Stockholms läns nordvästkommuner. FoU Rapport 2019:1. Sollentuna: FoU Nordväst.

Karlsson, H., Avby, G. & Svendsen, T. (2018). QUAT - A tool for evaluating the quality of core assessments in child-protection investigations. British Journal of Social Work. doi:10.1093/bjsw/bcy122

Brännström, L., Karlsson, H., Vinnerljung, B. & Hjern, A. (2018). Childhood risk factors for disability pension among adult former Swedish child welfare clients: Same or different as for majority population peers? Children and Youth Services Review, 84, 94–102. doi:10.1016/j.childyouth.2017.10.037

Karlsson, H. (2018). Examining sources of heterogeneity between studies of mental-health outcomes in children with experience of foster care – a meta-analytical approach. Stockholm: Stockholm University.

Karlsson, H. (2017). Risk Factors for Disability Pension in Former Child Welfare Clients: Same or Different as for Peers? Stockholm: Stockholm University.

Karlsson, H. & Spånberger Weitz, Y. (2017). Kartläggning av mottagningsfunktionernas organisering i Stockholms läns nordvästkommuner. FoU Rapport: 2017:3. Sollentuna: FoU Nordväst.

Karlsson, H. (2016). Arbetsbelastning inom ekonomiskt bistånd. FoU rapport 2016:3. Sollentuna: FoU Nordväst.