_Palle Storm

Forsknings- och utvecklingsledare

Kontakt
  • palle.storm@sollentuna.se
  • 08-579 223 36


Palle Storm heter jag och är sedan årsskiftet anställd som forsknings- och utvecklingsledare på FoU Nordväst. Jag är socionom och har sedan år 2018 en doktorsexamen i socialt arbete. Min forskning har framförallt handlat om äldreomsorgens vardag ur ett mångfaldsperspektiv. Jag kommer inledningsvis att arbeta med Hembesöksprogrammet som är ett samarbetsprojekt mellan BVC och det förebyggande föräldrastödet i Sollentuna kommun. Vidare kommer jag att arbeta med ett projekt med fokus på integration av nyanlända i nordvästkommunerna.

Jag har tidigare arbetat vid Nestor FoU-center med projekt om biståndshandläggning inom äldreomsorgen, uppföljning av utbildningar som riktats till äldreomsorgspersonal samt samverkan mellan kommuner och landsting i samband med implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer vid vård och omsorg vid demenssjukdom. Utifrån dessa erfarenheter ser jag mycket fram emot att bli en del av det arbete som bedrivs i ägarkommunernas socialtjänst och främja kunskapsutbytet mellan forskning och praktik i socialt arbete. Jag kommer att kombinera denna tjänst med en halvtidstjänst som universitetslektor vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms Universitet.

 

Mina senaste publikationer (2017-2020 utanför FoU-anställningen)

Storm, P & Lowndes, R (2020). ”Yes the guys can do it”: migrant male care workers in Canadian and Swedish nursing homes. Accepted and under press in Teorija in Praksa.

Storm, P (2019). Den osynliga utsattheten Tidningen Ä – Riksförbundet för sjuksköterskan inom äldrevård och omsorg, nr. 4, s. 26-28.

Storm, P (2019). Intersektionalitet: ett användbart begrepp för sjuksköterskor inom vård och omsorg.

Storm, P (2018). Betydelsen av kön och hudfärg i äldreboendets vardag under olika organisatoriska villkor. Diss. Stockholm: Stockholms universitet.

Storm, P & Stranz, A (2018). Hur personalen agerar är ett bortglömt kvalitetsmått. Äldre i cwntrum (32), 1, s. 64-66.

Storm, P & Stranz, A (2018). Äldreboenden i marknadiseringens tid: konkurrens, organisering och vardagsomsorg. I: H. Jönson och M. Szebehely (Red.). Äldreomsorger i Sverige. Lokala variationer och generella trender. Malmö: Gleerups

Storm, P (2018). I en annan situation? Erfarenheter av att vara man, född utanför Europa och arbeta i äldreboenden. Socialvetenskaplig tidskrift (25), nr. 3-4, s. 231-249.

Storm, P., Braedley, S & Chivers, S (2017). Gender Regimes in Ontario Nursing Homes: Organizations, Daily Work and Bodies. Canadian Journal on Ageing (36)2, pp.196-208.

Storm, P (2017). Kön i interaktion: möten mellan omsorgsarbetare och äldre på ett äldreboende. I: E. Gunnarsson och M. Szebehely (Red.). Genus i omsorgens vardag. Malmö: Gleerup.