_Palle Storm

Forsknings- och utvecklingsledare

Kontakt
  • palle.storm@sollentuna.se
  • 08-579 223 36


Palle Storm heter jag och är sedan år 2020 anställd som forsknings- och utvecklingsledare på FoU Nordväst. Jag är utbildad socionom sedan år 2006 och har en masterexamen (2010) och en doktorsexamen (2018) i socialt arbete. Mitt forskningsområde har främst handlat om äldreomsorgens vardag ur ett genus- och etnicitetsperspektiv. I dagsläget arbetar jag 30 procent vid FoU Nordväst och 70 procent som forskare och vikarierande lektor vid Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet.

Under det senaste året på FoU Nordväst har jag bland annat arbetat med en studie om Coronapandemins påverkan på socialtjänsten i ägarkommunernas individ- och familjeomsorg. Vidare har jag arbetat med en uppföljning av SOL-villans verksamhet. SOL-villan är en biståndsbedömd frivillig fritidsverksamhet som riktar sig till barn mellan 7–11 med psykosociala/skolsociala problem. Denna uppföljning kommer under våren 2022 att presenteras som en utvecklingsrapport till verksamheten samt i form en kortfattat presentation över uppföljningens centrala resultat.

Under våren 2022 kommer jag dels att vara projektledare för ”Arbetssätt för socialtjänsten arbete med personer som lever under hedersrelaterat våld och förtryck.” Det är ett samverkansprojekt mellan Järfälla kommun och Sollentuna kommun. Under 2021 har intervjuer genomförds med samordnarna mot hedersrelaterat våld och förtryck i nordvästkommunerna. Vidare har sju gruppintervjuer genomförts med yrkesverksamma socionomer/socialarbetare inom olika socialtjänstområden i respektive kommun. Resultaten från denna studie kommer att presenteras och sammanställas under detta år.

Vidare är jag delprojektledare i ett projekt som avser att följa och beskriva implementeringen av ett nytt hembesöksprogram i Järfälla. Programmet genomför i samarbete med BVC-sköterskor vid Familjecentralen i Kallhäll och familjestödjare som är anställda i Järfälla kommun. Projektet kommer att bygga på intervjuer och enkäter med projektet styrgrupp, arbetsgrupp och ett urval av de föräldrar/vårdnadshavare som tagit del av programmet.

Avslutningsvis kommer jag att vara FoU-samordnare för den Fältstudiekurs som sedan många år skett i samarbete med FoU Nordvästs ägarkommuner och Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet. Du kan läsa mer om fältstudiekursen via denna länk:

https://www.fou-nordvast.se/uppdrag/ifo-overgripande-uppdrag/faltkurs-for-blivande-socionomer/

 

Publikationer under år 2021

Engwall, K., & Storm, P (2021). The importance of keeping a social perspective during pandemic times: Social psychiatry in Sweden. International Social Work, 64(5), 745–749. https://doi.org/10.1177/00208728211011625

Storm, P.  (2021). Äldreboendets mångetniska arbetsgrupp och föreställningar om äldre omsorgsmottagares förändringsresistens. I: H. Jönson (red). Perspektiv på ålderism. Lund: Lund University Press.

Storm, P. (2021). Äldreboendet som en mångetnisk arbetsplats i marknadiseringens tidevarv - utmaningar och möjligheter. I:  M. Dahlstedt, S. Grüber, M. Herz & P. Lalander (red). Socialt arbete - rörelse, motstånd, förändring. Lund: Studentlitteratur.

Storm, P., & Engwall, K. (2021). Tre träfflokaler – tre olika beslut under pandemin. Socialpolitik.

Storm, P., & Lowndes, R. (2021). ‘I don’t care if they call me black’:the impact of organisation and racism in Canadian and Swedish nursing homes. International Journal of Care and Caring, 5(4), 631–650.

Storm, P., & Stranz, A. (2021). Organising Auditing, Person-Centred Care and Competence in Swedish Residential Care Homes. In: B-I, Keisu, S. Tafvelin &  H. Brodin (eds). Gendered Norms at Work : New Perspectives on Work Environment and Health. Cham: Springer Nature.

 

Mina senaste publikationer (2017-2020 utanför FoU-anställningen)

Storm, P & Lowndes, R (2020). ”Yes the guys can do it”: migrant male care workers in Canadian and Swedish nursing homes. Accepted and under press in Teorija in Praksa.

Storm, P (2019). Den osynliga utsattheten Tidningen Ä – Riksförbundet för sjuksköterskan inom äldrevård och omsorg, nr. 4, s. 26-28.

Storm, P (2019). Intersektionalitet: ett användbart begrepp för sjuksköterskor inom vård och omsorg.

Storm, P (2018). Betydelsen av kön och hudfärg i äldreboendets vardag under olika organisatoriska villkor. Diss. Stockholm: Stockholms universitet.

Storm, P & Stranz, A (2018). Hur personalen agerar är ett bortglömt kvalitetsmått. Äldre i cwntrum (32), 1, s. 64-66.

Storm, P & Stranz, A (2018). Äldreboenden i marknadiseringens tid: konkurrens, organisering och vardagsomsorg. I: H. Jönson och M. Szebehely (Red.). Äldreomsorger i Sverige. Lokala variationer och generella trender. Malmö: Gleerups

Storm, P (2018). I en annan situation? Erfarenheter av att vara man, född utanför Europa och arbeta i äldreboenden. Socialvetenskaplig tidskrift (25), nr. 3-4, s. 231-249.

Storm, P., Braedley, S & Chivers, S (2017). Gender Regimes in Ontario Nursing Homes: Organizations, Daily Work and Bodies. Canadian Journal on Ageing (36)2, pp.196-208.

Storm, P (2017). Kön i interaktion: möten mellan omsorgsarbetare och äldre på ett äldreboende. I: E. Gunnarsson och M. Szebehely (Red.). Genus i omsorgens vardag. Malmö: Gleerup.