MILK

Uppdrag inom Missbruk och beroende

Om MILK

FoU Nordväst har ett uppdrag att initiera ett samarbete med SKL för att skapa ett regionalt nätverk inom missbruksvården.

Nätverket ska ha en kunskapsutvecklande ansats för att stödja och främja utvecklingen av missbruks- och beroendevården lokalt och regionalt i syfte att skapa en jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig vård och omsorg av god kvalitet. På uppdrag av respektive huvudman utgör nätverket en aktiv resurs för fortsatt kunskapsutveckling och dialog om framgångar och utmaningar för god och kvalitetssäker missbruk- och beroendevård.

 


 

Kontaktperson


Gunilla Avby

FoU-chef


Nätverkets uppdrag är att:

  • Arbeta för samsyn inom områden som berör vård, behandling, stöd och samverkan kring aktuella utvecklingsområden.
  • Främja samverkan inom och mellan huvudmännen och andra aktörer.
  • Bevaka frågor som rör förberedelse och implementering av nationella direktiv och lagändringar.
  • Uppmärksamma frågor som berör kvalitet och kompetens- och kunskapsbehov.
  • Framtidsspana och uppmärksamma trender och tendenser inom området.
  • Ta del av forskningsrön.
  • Sprida goda exempel och lokala erfarenheter.