Publikationer

Barn, unga & familj
Föräldraskap på avstånd – om socialtjänstens stöd till familjehemsplacerade barns föräldrar

Socialtjänsten har idag ett ansvar både för de barn som placeras i samhällsvård och för de placerade barnens föräldrar. Jämfört med den kunskap vi har om stödbehovet hos de placerade barnen finns ytterst lite kunskap om hur behovet av stöd till föräldrarna ser ut och endast ett fåtal kommuner har idag någon specifik verksamhet riktad mot denna föräldragrupp. Vid en familjehemsplacering får både barn och föräldrar många olika parter och relationer att förhålla sig till. För föräldrarna handlar det både om att hitta nya sätt att förhålla sig till sina barn och om att hitta ett fungerande samarbete med familjehem och socialtjänst. Ett välfungerande stöd till föräldrarna kan i denna situation vara värdefullt även för barnen – det kan bland annat föra med sig en mer positiv relation till föräldrarna och en minskad oro för hur föräldrarna har det. I den här rapporten presenteras resultaten från ett forskningsprojekt som handlar om socialtjänstens stöd till föräldrar vars barn är placerade i familjehem. Målet för projektet har varit att bidra med kunskap om hur ett stöd till familjehemsplacerade barns föräldrar kan utformas. Fokus har legat på att beskriva föräldrars erfarenheter av att ha sina barn placerade och deras önskemål om stöd i relation till detta. Vi har också velat ta vara på familjehemsplacerade ungdomars tankar kring och önskemål om stöd till sina föräldrar samt socialtjänstens bild av att arbeta med stöd till denna föräldragrupp. Projektet är finansierat av Allmänna Barnhuset och har genomförts av FoU Nordväst i samarbete med socialtjänsten i Järfälla, Sollentuna och Solna.