Praktikerprojekt

Om praktikerprojekt

Konceptet praktikerprojekt är omarbetat till att mer vara en medforskare.

Vi på FoU Nordväst tycker det är viktigt att involvera socialarbetare i våra uppdrag. Då vi får nya uppdrag brukar vi undersöka möjligheten att anställa en medforskare från berörd verksamhet på 10-20 % arbetstid under en begränsad period.

Vår erfarenhet är att det ger mervärde till både vår verksamhet och medforskarens verksamhet. Medforskaren bidrar på ett naturligt sätt till uppdragets förankring och relevans för praktiken samt till verksamhetsutveckling och lärande. Med en medforskare som har ett ben i praktiken och ett ben i FoU-arbetet underlättas även implementering och kunskapsspridning. För den enskilde medforskaren tillkommer även egen kompetensutveckling och möjlighet att fördjupa sig i en frågeställning.

Medforskarens arbetsuppgifter under ett uppdrag kan vara att arbeta med problemformulering och planering av uppdragets utformande, hjälpa till att samla in data, ha kontakt med medverkande kommuner och hjälpa till att sprida resultat.


Rapporter från praktikerprojekt


Av: Klara Eck. 2015.

Ung vuxen inom socialtjänsten. Vad är problemet? En aktstudie om unga vuxna inom Sollentuna socialtjänst.

Av: Maria Andersson. 2014.

En översikt över missbruksvården i Nordvästkommunerna med fokus på unga vuxna med cannabismissbruk.

Av: Anna Egerfors & Ingrid Elmér. 2013.

Samarbetssamtal ur ett dialogiskt perspektiv – en jämförelse mellan två samtalsmodeller.

Av: Henrik Karlsson. 2013.

Igen och igen… – en rapport om socialtjänstens ombesökare.

Av: Anki Olsson. 2008.

Vägen till förändring? En studie av socialtjänstens arbete med ungdomar som begår brott.