Organisation

Styrning av FoU Nordväst

Sollentuna kommun är huvudman för FoU Nordväst. Förvaltningsrepresentanter från de åtta kommunerna, förvaltningschef eller ansvarig chef för individ- och familjeomsorgen, utgör enhetens styrgrupp. Styrgruppen ansvarar för den operativa driften samt bereder och återför strategiska frågor inför beslut i respektive kommun. Styrgruppen är gemensam för samtliga kommungemensamma verksamheter inom nordväst.

FoU-chefen leder verksamheten vid FoU Nordväst och sitter i Socialkontorets ledningsgrupp i Sollentuna kommun. FoU-enhetens huvudsakliga informationskanal till kommunerna är FoU-rådet som består av en representant från varje kommun med FoU-chefen som sammankallande. Varje kommun ansvarar för organiseringen av det lokala FoU-arbetet.

 

FoU-rådet

FoU-rådet är ett rådgivande organ och utgörs av en representant från vardera kommun. I FoU-rådet förs diskussioner kring planering och utveckling av verksamheten. Här ges möjlighet till dialog mellan kommunerna och FoU Nordväst. Det är ett tillfälle till ömsesidigt informationsutbyte. Gruppen sammanträder ungefär en gång per kvartal och sammanträdena leds av FoU-chefen.