Publikationer

Barn, unga & familj
Socialarbetares förhållningssätt till BBIC

Socialstyrelsen har sedan 1999 framgångsrikt implementerat handläggnings- och
dokumentationssystemet Barns Behov i Centrum (BBIC) i de svenska kommunernas sociala
barnavård. Det finns flera studier av implementeringsarbetet, men det saknas till stor del
kunskap om hur BBIC-konceptet används i det praktiska utredningsarbetet. Utfallet av en
teori, en metod eller en strukturerad utredningsmanual är beroende av hur de operationaliseras
i praktisk verklighet och det är därför angeläget att granska och undersöka hur den enskilde
socialsekreteraren tänker när det gäller användandet av de samma.

Föreliggande studie undersöker vilka inställningar och förhållningssätt handläggare inom
socialförvaltningarnas familjeenheter i ett urval av Stockholms nordvästkommuner har till
BBIC som arbetsinstrument i ett utredningsarbete och vilka möjliga effekter BBIC kan ha för
vidare handläggning och insatser i barnavårdsärenden. Resultatet baseras på 10
fokusgruppsintervjuer med sammantaget 56 handläggare inom tre kommuner, Sigtuna,
Järfälla och Sundbyberg.
Ett huvudresultat visar att handläggarna hade en pragmatisk inställning till BBIC och att
förståelsen för och det praktiska användandet av BBIC-konceptet visade på stora variationer
och olikheter mellan olika handläggare. Det fanns stora skillnader både i tolkningar av det
ideologiska innehållet av BBIC och i sättet att använda konceptet på. En fråga blir om BBIC
verkligen kan garantera rättsäkerheten i barnavårdsutredningar?