Publikationer

Barn, unga & familj
De är som en handbok i kommunikation

Samarbete mellan skola och socialtjänst omnämns ofta som betydelsefullt när det handlar om
förebyggande arbete med barn och ungdomar. Inte sällan är detta samarbete förknippat med
frustration från båda parter. I Sollentuna kommun bedrivs sedan 2001 en verksamhet, Skoloch
Familjeteamet, inom ramen för socialtjänstens förebyggande enhet. Teamet arbetar med
familjer och skolpersonal kring barn och unga som det finns någon form av bekymmer eller
oro för, främst barn vars beteende uppfattas som problematiskt av skola och/eller föräldrar.
Verksamheten befinner sig i gränslandet mellan skolans och socialtjänstens domäner, ett
område som ofta kännetecknas av olika slags gränskonflikter. Syftet med denna utvärdering
har varit att undersöka effekterna av Skol- och Familjeteamets arbete utifrån de idéer och
målsättningar som var bakgrunden till att verksamheten startade som ett projekt för sju år
sedan. Eftersom verksamheter som inriktar sig mot samverkan kring barn och unga i riskzon
ofta är av projektkaraktär med långsiktiga målsättningar, är detta ett tillfälle att studera vad ett
sådant projekt har lett till då det har kommit att bli en del av den permanenta organisationen.
Skol- och Familjeteamets verksamhet kan betraktas som ett intressant fall av två aktuella
trender inom fältet skola/socialtjänst och tidiga insatser till barn och unga i svårigheter. Dels
kan verksamhetens innehåll i stort definieras som serviceinsatser, i betydelsen insatser av
socialtjänsten som ges utan att ett formellt biståndsbeslut fattas. Sådana insatser är idag ett
inslag i många kommuners sociala barnavård. Det finns idag också en trend att organisera
olika former av externa resursteam som ska bistå skolorna när det gäller att ge stöd till elever
och familjer där det uppstår svårigheter.