Publikationer

Barn, unga & familj
Det är bra för barnen

Syftet med Turebergs familjecentral är att i samverkan mellan olika yrkeskategorier erbjuda
tjänster som främjar barns och föräldrars hälsa och välbefinnande. Familjecentralen inrättades
i september 2003.
Verksamheten utvärderades våren 2005 i samarbete med FoU-Nordväst, som svarar för
besöksenkät, observationsstudie och gruppintervjuer. Övriga delar har samordnaren för
familjecentralen sammanställt under handledning från FoU-Nordväst. I fokus står det första
hela verksamhetsåret, år 2004. Följande frågor har studerats :

- uppfyller familjecentralen de fastställda målen?
- vilken roll fyller familjecentralen i det förebyggande arbetet?
- leder sammanslagning av olika verksamheter till samverkan?