Publikationer

Missbruk och beroende
Socialtjänstbaserad missbrukarvård - En kartläggning av missbrukarvården inom FoU-nordvästområdet

Under 2001 kartlades första gången missbruksarbetets organisering och arbetsmodeller i
nordvästkommunerna i avsikt att ge kunskapsbas och överblick för det fortsatta FoU-arbetet.
Sedan dessa har missbruksarbetet i regionen förändrats, bland annat på grund av prioriteringar
i primärkommunerna men även med anledning av förändringar inom den landstingskommunala
sektorn. Av det skälet var det vara angeläget att uppdatera den tidigare kartläggningen.
Föreliggande arbete har genomförts i samarbete med Nordvästkommunernas
sektionsansvariga för missbruksarbetet.