Digital kompetens hos personal inom socialtjänsten

Dialogforum # 3

Varmt välkommen önskar vi både er som deltagit vid tidigare regionala dialogforum och nya deltagare.

Denna gång lyfter vi ett område som kommit upp vid de tidigare dialogerna; betydelsen av personalens kompetens. Syftet är att tillsammans lyfta och diskutera insikter och reflektioner kring hur personalens kompetens påverkar möjlighet till delaktighet hos dem de möter. Vi reflekterar även tillsammans kring vilka frågor det behövs ökad kunskap kring delaktighet i ett digitaliserat samhälle.

Innehåll:
• Kort återkoppling från tidigare dialoger
• Närbild på några initiativ i Stockholms län;
- Digital kompetens hos personal – hållbar organisering för säkra basal kunskap, ESF-projekt i Solna Stad
- Digital kompetens - en kompetensförsörjningsmodell inom bristyrken – vård och omsorg, ESF -projekt Stockholms stad
• Dialoger i tvärgrupper: vad är viktigt att uppmärksamma? Idéer om fördjupning.
• Glimtar om vad som vad som sker i länet
• Presentation av kommande forskningsansökan kopplat till utmaningar och problem som lyfts vid tidigare dialogforum
• Nästa steg

Känner du någon som borde få denna inbjudan? Hjälp oss att sprida den vidare!Kontaktperson på FoU Nordväst

Martin Åberg

Utredare


Datum

7 december 2021 (anmälan senast 2 dec)

Plats

Digitalt

Tid

13.30 - 16.30


Regionalt nätverk. Forsknings- och utvecklingsenheter i Stockholms län har tillsammans med Cactus, – forskargrupp på KI, startat ett samarbete kring delaktighet i ett digitaliserat samhälle. Gemensamt fokus är socialtjänst i Stockholms län och utifrån detta har ett nätverk med regionala aktörer bildats. I nätverket ingår för närvarande FoU:erna för äldreomsorg och socialtjänst, Cactus och Forum Carpe, i samarbete med länsstyrelsen i Stockholms län och Storsthlm.
Regionalt dialogforum. FoU:erna arrangerar, i samarbete nätverket, träffar för spridning av information och inspiration samt dialoger med berörda; socialtjänst, brukarorganisationer, andra berörda aktörer inom offentlig sektor, privata initiativ och civilsamhälle. Tre regionala dialogforum kring delaktighet i vårt digitaliserade samhälle är planerade för år 2021;
#1 var 27 maj, em. Tema: Bilder av hinder och möjligheter
#2 var 23 sept, em. Tema: Närbild spännande initiativ i Stockholms län – sätt att nå ut
#3 är 7 dec. Tema: Närbild digital kompetens hos personal + Behov av fördjupad kunskap
Kontaktperson: Elisabeth Lauritzen, FOU nu elisabeth.lauritzen@sll.se
Gemensam forskning. Ur samarbetet och de regionala dialogerna kommer även idéer för gemensamt fördjupningsarbetet och forskning utkristalliseras. Ev kommer gemensam forskningsansökan göras vintern 2021/22.
Kontaktperson: Charlotta Ryd, Äldrecentrum charlotta.ryd@aldrecentrum.se