Publikationer från uppföljningssamordningsuppdraget

Om uppföljningssamordningsuppdraget

FoU Nordväst hade ett uppdrag som innebar att samordna arbetet med systematisk uppföljning. Det uppdraget övergick i att arbeta med Öppna jämförelser.

 

FoU Nordvästs arbetsmodell

Utgångspunkten för FoU Nordvästs arbete med uppföljning av det sociala arbetet är att vi kontinuerligt träffar arbetsgrupper (inom IFO) i våra ägarkommuner. Arbetsgrupperna kommer själva med förslag på vilka frågeställningar de vill gå vidare med utifrån deras intresse och nyfikenhet.

En annan utgångspunkt är att det är praktikerna som är experter på sitt område och bör därför ges rollen som producent av lokal kunskap. FoU:s uppgift är att försöka möjliggöra insamling av kunskapen så att den kan redovisas på såväl individnivå som på gruppnivå.

Arbetsmodellen innebär en konkret samverkan mellan FoU-enheten och praktiken. FoU bistår med kunskap om forskning och vetenskapliga metoder och praktiken bidrar med erfarenhetsbaserad kunskap. Arbetet avrapporteras fortlöpande i FoU-rådet.

 

Publikationer från uppföljningssamordningsuppdraget


Av: Anders Arnsvik & Martin Åberg

ASI-intervjun ur ett klientperspektiv – ”Mitt liv fick plats i intervjun”

Av: Anders Arnsvik & Martin Åberg

Uppföljning i Nordväst – erfarenheter hittills

Av: Martin Åberg

Dokumentation och återkoppling av arbetet på en familjecentral