Publikationer

Barn, unga & familj
Hälsofrämjande insatser i förskolan – Vad säger personalen om ICDP, Språkprojektet och StegVis i Sundbyberg?

FoU-Nordväst har, genom ett projekt finansierat av SKL, fått i uppdrag (Cannertoft, 2014) att göra en kvalitativ utvärdering av tre hälsofrämjande insatser i förskolan i Sundbyberg. De tre insatserna är ICDP som föräldrastöd, Språkprojektet och StegVis. Enligt uppdraget som FoU-Nordväst fått ska utvärderingen syfta till att undersöka huruvida förskolans personal upplever en nytta med användningen av respektive insats. Om så är fallet önskar uppdragsgivaren veta på vilket sätt detta kommer till uttryck och om personalen upplever att insatserna gör skillnad för barnen. Av uppdragsbeskrivningen framgår hur bakgrunden till det SKL-finansierade s k psynkprojektet ser ut. Projektet i Sundbyberg härstammar från det arbete som sedan länge drivs av stadens samverkansorganisation ”Fokus barn och unga”. Detta samverkansarbete grundar sig i ett politiskt uppdrag om att i staden utveckla social hållbarhet genom att strategiskt arbeta för en förbättrad folkhälsa. ”Fokus barn och unga” arbetar med olika fokusområden som syftar till att förbättra barns och ungas uppväxtvillkor, och ett av dessa områden är barns psykiska hälsa. De tre insatserna i förskolan är delar av arbetet inom fokusområdena psykisk hälsa och föräldrastöd. När Sundbybergs stad erhöll pengar från SKL var avsikten, fortfarande enligt uppdragsbeskrivningen, att dessa skulle användas till att följa, mäta och utveckla system för uppföljning av de tre ovan nämnda insatserna. Senare justerades projektplanen, som en följd av att såväl förvaltningschef som verksamhetschef inom barn- och utbildningsförvaltningen bytts ut. Med den övergripande frågeställningen vilken nytta förskolans personal upplever med de olika insatserna hoppas ledningen för psynkprojektet i Sundbyberg nu istället att få kompletterande information användbart för förskoleverksamhetens systematiska kvalitetsarbete.