Publikationer

Barn, unga & familj
Ung i Sollentuna – drive-in-fotboll, ett lokalt utvecklingsprojekt

I denna rapport redovisas ett uppdrag FoU-Nordväst fått från Sollentuna
kommun. Uppdraget har dels bestått i en kartläggning av hur situationen
för ungdomar i Sollentuna upplevs av olika aktörer och då inte minst
ungdomarna själva. Den andra delen är en utvärdering av projektet drivein-fotboll
som startade i Sollentuna hösten 2013. Insamlingen av data har
till största delen skett genom intervjuer med ungdomar och andra aktörer.
Intervjuerna har gjorts vid två olika tidpunkter, dels innan drive-infotbollen
startade dels när den avslutats.
I rapportens resultatdel presenteras först olika aktörers upplevelser av hur
situationen gestaltar sig för ungdomarna i Sollentuna. Ungdomarnas egna
röster får här stor plats. Efter detta beskrivs upplevelser och tankar kring
drive-in-fotbollsprojektet. Intervjuer har gjorts med olika kommunala
tjänstemän, med närpolisen, med representant för den lokala
fotbollsföreningen samt med deltagande ungdomar och ledare. Rapporten
avslutas med en sammanfattande analys.