Publikationer

Barn, unga & familj




Barn i fattiga familjer – risk och sårbarhetsfaktorer samt skyddande faktorer

Barn räknas idag som enskilda individer samtidig som de är beroende av
familj och vuxenvärlden för sitt uppehälle och sin utveckling.
Försörjningsstödet är riktat och anpassat till den vuxnes situation men hur
är det för barn att växa upp i en fattig familj? Utifrån ett barnperspektiv
undersöker studien situationen för barn i Sollentuna kommun vars föräldrar
under en lång tid varit beroende av försörjningsstöd. Studien visar att
föräldrarnas bristande ekonomi oftast bara är en av flera riskfaktorer som
barnen lever med. Genom intervjuer med barn och föräldrar synliggörs
familjesituationer där barn upplevt våld inom familjen, psykisk
problematik, trångboddhet, bristande sociala nätverk och migration.
Samtidig har flera skyddande faktorer identifierats som handlar om
föräldrars kamp för sina barn, skapandet av nya vänskapsrelationer och
starka familjeband. Förskola och skola var i många familjer en skyddande
faktor och ett stöd för barn och ungdomar.