Publikationer

Barn, unga & familj
Fokus barn och unga En samverkansorganisation inom Sundbybergs stad

FoU Nordväst har fått i uppdrag av Sundbybergs stad att, inom ramen för deras Psynkprojekt, beskriva och undersöka förutsättningarna för samverkan i stadens
samverkansorganisation Fokus barn och unga. Inom Fokus barn och unga samverkar individ- och omsorgsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, kompetens- och arbetsmarknadsförvaltningen samt närpolisen och barn och ungdomspsykiatrin (nedan förkortad BUP). Målet för samverkan är att Sundbybergs stad tidigt ska upptäcka och tillhandahålla rätt insatser i rätt tid för barn och unga samt deras föräldrar. Målgruppen är barn och unga, 0 – 20 år, som far illa eller riskerar att fara illa (Sundbybergs stad, 2014). Danermark och Kullberg (1999) menar att vi måste lära oss samverka genom att få insikt i samverkansformen som arbetssätt. De grundläggande insikterna handlar om att förstå de olika aktörernas lagmässiga, kunskapsmässiga (nedan även kallat synsätt) och organisatoriska förutsättningar för att samverka. Samverkansprocessen bör ses som en lärandeprocess där frågor om makt, inflytande och känslor spelar en stor roll (Danermark, 2005).