Publikationer

Barn, unga & familj
Samarbetssamtal ur ett dialogiskt perspektiv - En jämförelse mellan två samtalsmodeller

Den här rapporten är ett resultat av ett så kallat praktikerprojekt. Ett praktikerprojekt är en möjlighet för socialsekreterare i nordvästkommunerna att fördjupa sig i en fråga hämtat från vardagen inom någon av Individ- och familjeomsorgens verksamhetsområden. FoU- Nordväst bistår med handledning under arbetet med rapporten. I rapporten har två familjerättssekreterare vid Familjerättsbyrån i Upplands Väsby jämfört två modeller för samarbetssamtal. De har jämfört deras gängse arbetssätt, det traditionella samarbetssamtalet med ett reflekterande samarbetssamtal. Det reflekterande samarbetssamtalet anknyter till det dialogiska perspektivet vilket också varit utgångspunkten vid analysen av intervjuerna.