Publikationer

Barn, unga & familj
Den sociala barnavården i Stockholm

– Behov, utredningar, insatser, uppföljning och brukardelaktighet 2013-2015

Social barnavård är sannolikt ett av de svåraste områdena inom det sociala
arbetets verksamhetsfält. I kombination med en pressad arbetssituation med
höga dokumentationskrav och en tung arbetsbelastning ställs den sociala
barnavårdens medarbetare inför svåra etiska frågeställningar, moraliska
dilemman och komplicerade bedömningar i enskilde ärenden. Brukarnas
behov ska beaktas och tillgodoses, rättssäkerheten i utredningarna ska
säkerställas och dokumentationsskyldigheten ska uppfyllas. Stockholms
Stad tog 2012 initiativet till att göra den föreliggande studien som tar upp
några centrala aspekter vid den sociala barnavården i Stockholm: Hur
beaktas sambandet mellan brukares behov, utredningarnas kvalitet och
beviljade insatser? Följs de insatser som ges upp på ett systematiskt sätt
och hur beaktas brukardelaktighet och brukarmedverkan i
barnavårdsutredningarna?