Publikationer

Barn, unga & familj
_Föräldraskap på avstånd – om socialtjänstens stöd till familjehemsplacerade barns föräldrar

Socialtjänsten har idag ett ansvar både för de barn som placeras i samhällsvård
och för de placerade barnens föräldrar. Jämfört med den kunskap vi har om
stödbehovet hos de placerade barnen finns ytterst lite kunskap om hur behovet av
stöd till föräldrarna ser ut och endast ett fåtal kommuner har idag någon specifik
verksamhet riktad mot denna föräldragrupp.
Vid en familjehemsplacering får både barn och föräldrar många olika parter och
relationer att förhålla sig till. För föräldrarna handlar det både om att hitta nya sätt
att förhålla sig till sina barn och om att hitta ett fungerande samarbete med
familjehem och socialtjänst. Ett välfungerande stöd till föräldrarna kan i denna
situation vara värdefullt även för barnen – det kan bland annat föra med sig en
mer positiv relation till föräldrarna och en minskad oro för hur föräldrarna har det.
I den här rapporten presenteras resultaten från ett forskningsprojekt som handlar
om socialtjänstens stöd till föräldrar vars barn är placerade i familjehem. Målet för
projektet har varit att bidra med kunskap om hur ett stöd till familjehemsplacerade
barns föräldrar kan utformas. Fokus har legat på att beskriva föräldrars erfarenheter
av att ha sina barn placerade och deras önskemål om stöd i relation till detta.
Vi har också velat ta vara på familjehemsplacerade ungdomars tankar kring och
önskemål om stöd till sina föräldrar samt socialtjänstens bild av att arbeta med
stöd till denna föräldragrupp.
Projektet är finansierat av Allmänna Barnhuset och har genomförts av FoUNordväst
i samarbete med socialtjänsten i Järfälla, Sollentuna och Solna.