Publikationer

Barn, unga & familj
Med barnet eller blanketter i centrum?

Sedan år 1999 har Socialstyrelsen drivit implementering av handläggnings- och
dokumentationssystemet Barns Behov i Centrum (BBIC) för socialtjänstens arbete med
barnavårdsutredningar. Tidigare utvärderingar visar att BBIC kan ge mer utrymme för barns
delaktighet, utöver en tydligare struktur för utredning och uppföljning. Men det saknas
fortfarande empirisk kunskap om hur BBIC förändrat socialtjänstens barnavårdsutredningar
och på vilket sätt, varför det blivit viktigt att följa upp och utvärdera detta.
Denna studie undersöker om, och så fall på vilket sätt BBIC som handläggningssystem
förändrar barnavårdsutredningar med tanke på vilken information som hämtas om barnets
behov, hur informationen hämtats och hur denna information återspeglas i beslut om insats.
Vidare undersöks även i viss mån hur barnet följs upp, utan och med BBIC. Resultatet baseras
på granskning av 72 utredningar som genomförts med BBIC och 60 utredningar som
genomförts på annat sätt. I studien ges också en mindre översikt över vilka studier som
tidigare bedrivits och diskussioner som förts om BBIC.