Publikationer

Barn, unga & familj
Med familjen som målgrupp

I denna rapport redovisas resultatet av ett kommungemensamt utvärderingsinstrument bestående av två enkätundersökningar; där den ena riktar sig till föräldrar som har ingått i/avslutat familjebehandling mellan åren 2006 och 2008 och den andra till socialsekreterare som fattat beslut om/handlagt familjebehandlingsinsatser under samma period. Syftet med rapporten är tvådelat. För det första undersöks hur insatsen familjebehandling uppfattats av föräldrar och socialsekreterare i de deltagande sju nordvästkommunerna. För det andra demonstreras och diskuteras de möjligheter till överblick, förståelse och analys som ett kommungemensamt dokumentations- och utvärderingsinstrument kan ge. Frågeställningarna är:
- Vilka familjer är det som ingått i familjebehandling? Hur ser familjernas behov av
stöd ut?
- Hur uppfattar föräldrar och socialsekreterare resultatet av familjebehandlande
insatser?
- Ger kommungemensamma enkätundersökningar ett användbart underlag för värdering
av insatsen familjebehandling? I så fall hur?