Publikationer

Barn, unga & familj
Om att motverka hinder för samverkan i skolsocialt arbete

Det är många professionsområden som berörs när samarbete kring barn i behov av särskilt stöd
ska undersökas, som kan leda till mer eller mindre tydliga motsättningar. Detta förhållande kan
förklaras av att man till exempel har olika mål för sin verksamhet. Till exempel har
specialpedagogik traditionellt omfattat frågor som rör skolgången för elever med någon form av
funktionshinder. Sen en tid tillbaka är det dock så, att specialpedagoger i stor utsträckning möter
elever med olika former av sociala problem. Detta har i själva verket blivit ett grundläggande
problem i den kommunala skolan.
Bakgrunden till att det här studerade projektet kom till stånd är den otydlighet i hur
ansvaret skulle fördelas mellan Utbildningsförvaltningen och Individ- och familjeförvaltningen i
Sundbybergs kommun för insatser för barn i behov av särskilt stöd. Det innebar långa och
konfliktfyllda diskussioner mellan förvaltningarna. Insatserna har därför ofta satts in sent och när
problemen eskalerat, ett förhållande som antas ha lett till större kostnader, mänskligt och
ekonomiskt, än om insatserna påbörjats tidigare och genomförts i samverkan. Projektet avsåg
därför att skapa förutsättningar för ett strukturerat, förebyggande stöd riktat till föräldrar och
barn. Förhoppningen var att projektet skulle leda till en plattform för samarbete kring familjer
med barn i behov av särskilt stöd.
Syftet med denna utvärdering är att beskriva hur de olika yrkesgrupperna uppfattar
problemen kring barn i behov av särskilt stöd. Framförallt är syftet att undersöka om och i vilken
utsträckning projektet Strukturerat förebyggande arbete i Sundbyberg bidragit till ett gemensamt
förhållningssätt och handlande mellan individ- och familje- och utbildningsförvaltningarna i
Sundbybergs kommun.