Publikationer

Barn, unga & familj
Barnet i fokus

Studie av ett utvecklingsprojekt för arbete med barn placerade i familjehem för stadigvarande vård och fostran i Sollentuna kommun

Sollentuna kommun erhöll 2004 medel från Länsstyrelsen för genomförande av rubricerade projekt under två år. Projektets övergripande målsättning är att – med anledning av de brister som påvisats bland annat av Länsstyrelsen liksom Riksdagens revisorer - utveckla och förbättra socialtjänstens arbete med barn placerade för stadigvarande vård och fostran i familjehem. Avsikten med projektet är således att förbättra handläggningen, särskilt i fråga om rättssäkerhet, socialtjänstens kontakt med barnen och familjehemmen, uppföljning av placeringarna samt överväganden om fortsatt vård och omprövningar. Även vårdplanerna liksom barnens rätt att göra sin talan hörd ska vara i fokus i det planerade förbättringsarbetet. Projektidén innebär att barn som placeras i dygnsvård i hem för vård och boende eller så kallade familjehem, ska ges en egen handläggare. Det innebär att organisationen tudelar uppdraget så att familjehemmet ges en egen resurs för sig och barnet får en egen. Avsikten är att barnets situation ska uppmärksammas bättre och att också barnets egna reflektioner, önskningar, frågor och annat som ett barn kan bära på ska synliggöras – barnets röst ska höras tydligare, inte bara i samband vid placeringstillfället utan under hela den period som familjehemsplaceringen pågår.