Publikationer

Barn, unga & familj
Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext - En studie av omhändertagna flickor

Det främsta syftet med denna studie är att beskriva situationen för flickor som utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld. Studien omfattar samtliga ärenden år 2006 vid länsrätterna i Stockholm och Göteborg där det var aktuellt med ett omhändertagande av flickor från och med 13 år och upp till 18 år med stöd av 2 § LVU. Det empiriska underlaget är domar och utredningar i ärenden där socialtjänsten mot vårdnadshavarens vilja avser att ingripa till stöd för flickan. Studiens andra syfte är att belysa socialtjänstens förhållningssätt så som det kommer till uttryck i utredningarna i domar som rör flickor som utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld. Genom att identifiera vilka kriterier som kännetecknar dessa flickors situation och belysa problemet med socialtjänstens förståelse utifrån en familistisk kontext, skapas bättre möjligheter och större förutsättningar för socialtjänsten att bistå dessa ungdomar i framtiden.