Publikationer

Barn, unga & familj
Hilleviprojektet i Upplands-Bro Kommun

Hillevimottagningen representerar en typ av socialt arbete som under sista decenniet kommit
allt mer i blickpunkten. Det handlar om så kallad tertiärprevention, det vill säga insatser för att
avbryta eller mildra skadeverkningarna av ett missbruk. Vi kan också identifiera det som en
form av indikerad prevention genom att insatserna styrs till identifierade individer i någon
form av riskzon. Vid Hillevi är det ungdomar som missbrukar alkohol och/eller droger i sådan
utsträckning att omvärlden reagerat som utgör målgrupp.
Föreliggande studie är en utvärdering, som genomförts vid FoU-Nordväst på uppdrag av
socialtjänsten i Upplands-Bro Kommun. Martina Lif Uddenfeldt, fil mag, har utöver insamlig
av data sammanställt de teoretiska utgångspunkter, kartlagt forskningsläget samt gjort en
genomgång av studier av motsvarande program som Hillevi. Ann Palm, fil dr/FoU-chef, har
utöver det övergripande ansvaret för utvärderingdesign, även svarat för databearbetning samt
sammanställning av resultat.