Publikationer

Barn, unga & familj
Relation & Myndighet

Liten studie av möte mellan två professioner i funktionsuppdelad socialtjänst

Som ett led i utvecklingsarbetet i en av Nordvästkommunerna har FoU-Nordväst bistått med
handledning och råd i fråga om samarbetet mellan två olika funktioner inom socialtjänsten –
den mellan socialsekreterarna i barn- och familjegrupp med myndighetsutövande funktion
samt behandlarna i familjebehandlingsfunktion. Utöver frågan om hur uppdrag till familjebehandling
ska formuleras, följas upp och utvärderas väcktes frågan om hur samarbetet
mellan de två funktionerna kan förbättras. För det ändamålet har FoU-Nordväst genomfört en mindre
studie avseende socialsekreterarnas förväntningar och erfarenheter när de remitterar familjer till olika typer av
behandling. I den studerade kommunen finns således en egen familjebehandlingsgrupp. Men
socialtjänsten kan även besluta att köpa in en liknande tjänst från fristående familjebehandlare.
Skälet till det uppges till dels vara att den egna enhetens resurser inte räcker till
för alla familjer, till dels att den insats som efterfrågas kan vara mer av utredande karaktär än
behandlande. Konkret kan det handla om en familj där socialsekreterarna är osäkra på
föräldrarnas omsorgsförmåga.