Publikationer

Barn, unga & familj
Tid för arbete

Följande rapport är en sammanställning av det preliminära resultatet av en studie om arbetsbelastning för utredare vid barn- och ungdomsenheterna i Ekerö, Sigtuna, Solna och Sigtuna kommuner. Studien genomfördes efter begäran från FOU-rådet. Syftet med studien är att undersöka hur arbetet som socialsekreterare inom socialtjänstens barnavård i de berörda kommunerna är strukturerat utifrån tids-, rums- och relationsaspekter, för att om möjligt se och lyfta fram det som kan ha betydelse för upplevd arbetsbelastning. Initialt kom förfrågan från Ekerö kommun. I syfte att få jämförelsematerial beslutades att ytterligare tre kommuner skulle delta. I valet av kommuner tog vi hänsyn till karaktären av tätort/landsbygd, befolkningsunderlag samt organisationsformer, för att i möjligaste mån kunna beakta skillnader mellan kommunerna i tolkningen av resultaten. Fokus i tolkningen ligger emellertid på Ekerö kommun, eftersom frågan om arbetsbelastning väcktes av Ekerö.