Publikationer

Barn, unga & familj
Vägen till förändring? En studie av socialtjänstens arbete med ungdomar som begår brott

Ungdomar som begår brott är en vanlig anledning till att socialtjänsten utreder och genomför insatser i synnerhet för tonårspojkar. Vård inom socialtjänsten är också den dominerande påföljden för unga som dömts för brott. Det är ett svårt och komplicerat uppdrag socialtjänsten ges, samtidigt som det anses ha stor juridisk betydelse. Föreliggande arbete är en studie av påverkansprogram för dessa ungdomar i fem kommuner i nordvästra Stockholms län. Rapporten är resultatet av ett så kallat FoU-projekt – att socialarbetare väckt en fråga om sitt arbete som de sedan undersökt i samarbete med och under handledning av FoU-enheten. Ett led i detta arbete är det så kallade arbetande seminariet, vilket innebär att socialarbetare från alla nordvästkommunerna i seminarieform deltagit i insamlande av material och analys samt olika föreläsningar som arrangerats i anknytning till detta. Insamling av data från brotts- och misstankeregistret har genomförts efter prövning i Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm.