Publikationer

Missbruk och beroende
”--- kan säga allt!” - Relationens betydelse för kvinnors erfarenheter av kontakt med Stödteamet i Sundbyberg

Det är inte alltid så lätt att hjälpa kvinnor som är våldsutsatta och samtidigt har beroendeproblem. Det framgår av de kunskapssammanställningar som bland annat genomförts i arbetet inför Missbruksutredningen (SOU 2011:6). Detta är bakgrunden till att socialtjänsten i Sundbybergs Stad år 2007 beslöt att genomföra ett projekt under namnet ”Stödteamet”. Två erfarna kvinnliga socialarbetare anställdes för att förstärka och kvalitetsutveckla stödet till dessa kvinnor. Föreliggande arbete syftar till att studera vad några av de kvinnor Stödteamet kom i kontakt med under de första åren rapporterar har varit till hjälp för dem. Vad har kvinnorna uppfattat varit verksamt? Studien har genomförts med kvalitativ metod, med personliga intervjuer. Frågan är alltså hur ”fotarbetet” kan se ut när Stödteamet arbetar med kvinnor som är eller varit våldutsatta och missbrukar. Resultatet tolkas med utgångspunkt i teorier om relationens betydelse i socialt arbete och socialpsykologi. Ur kvinnornas berättelser framträder att de har mött behandlare från Stödtemet som ”gjort skillnad” i deras liv. Analysen visar att det finns flera framgångsfaktorer som är kännetecknande för Stödteamets sätt att arbeta – den förtroendefulla relationen, hög grad av tillgänglighet, ett accepterande förhållningssätt som kombineras med strategier för att visa kvinnorna att ”det går att ändra”.