Publikationer

Missbruk och beroende
Att förebygga hemlöshet - En utvärdering av två arbetsmodeller i Upplands Väsby kommun

Individ- och Familjeomsorgen (IFO) i Upplands Väsby beviljades hösten 2005 utvecklingsmedel inom
ramen för ovanstående uppdrag. Föreliggande rapport beskriver två modeller i arbete med att
motverka hemlöshet. De har bägge det gemensamma syftet förebygga hemlöshet. De
verksamheter som kommer att beskrivas är Boenderådgivningen, en samverkansmodell
mellan socialtjänsten och Väsbyhem, samt ungdomsboendet Min Framtid. Verksamheterna
startades under första kvartalet 2006 och FoU-Nordväst har haft uppdraget att följa upp och
utvärdera verksamheterna.