Publikationer

Missbruk och beroende
Att leva i långvarig hemlöshet - Berättelser om vägen till och från hemlöshet

Sverige har en rikhaltig hemlöshetsforskning som beskriver hemlösheten som fenomen utifrån olika teoretiska perspektiv. Översikten har fokuserat på att bostadsmarknadens förändringar de senaste 20 åren både skapar hemlöshet men även försvårat möjligheterna för människor i svaga och utsatta positioner att komma in på bostadsmarknaden. I många studier har det belysts att huvuddelen av dem som vräkts var i en utsatt situation redan vid vräkningstillfället. Situationen förstärktes efter vräkningen. Vidare har det framkommit att kunskapen kring hur det går till att ta sig ur långvarig hemlöshet och missbruk är mindre omfattande. Exempelvis, vad är avgörande för människor som beslutar sig för att ta sig ur en problematisk livssituation samt vilka faktorer i processen har betydelse för förändring. Ett relativt nytt forskningsområde som studerat dessa faktorer är forskningen om ”spontanläkning” från missbruk och beroende. Det som särskilt undersökts inom detta fält är hur det går till och vad som varit avgörande för personer som beslutat sig för att avbryta ett missbruk. Den här studien har för avsikt att närmare undersöka vad som varit avgörande för människor när de beslutat sig för att ta sig ur hemlöshet och missbruk.