Publikationer

Missbruk och beroende
”Ett steg till annat boende” - Utvärdering av en boendeverksamhet som vänder sig till hemlösa missbrukare i Solna och Sundbyberg

Steget är ett lågtröskelboende som vänder sig till människor, som definieras tillhöra klientgruppen
”hemlösa missbrukare”. Verksamheten är ett samarbetsprojekt mellan socialtjänstens
missbrukarvård i Solna och Sundbyberg. Den vanligaste insatsen för hemlösa missbrukare var
tidigare att erbjuda plats på härbärge. Projektet startades på grund av erfarenheter av att denna
insats egentligen inte löser några problem för den enskilde, utan snarare permanentar och
befäster situationen. I stället behöver socialtjänsten utveckla andra boendeformer för att bryta
hemlösheten.
Avsikten med Steget är att skapa möjligheter för de boende att kvalificera sig till kommunernas
boendekedjor och arbetsträning. För att göra detta möjligt har en koordinator knutits till
boendet med uppdrag att via regelbunden kontakt stödja de boende och samordna insatserna.
Den arbetsmodell som utvecklats består av fyra hörnstenar: boende, stöd, delaktighet och
sammanhang, faktorer som är sammanfogade och förutsätter varandra.
Syftet med utvärderingen är att beskriva innehållet i Stegets arbetsmodell och undersöka om
klienterna kommer vidare till annat boende. Vidare undersöks vad i arbetsmodellen som kan
tänkas vara förändringsskapande för klienterna. Åtta klienter intervjuades under första
halvåret 2007 med fokus på hur de beskriver Steget. Sex uppföljningsintervjuer genomfördes
också under första kvartalet 2008. Strukturerade deltagande observationer gjordes under
perioden september 2006 – mars 2007. Under utvärderingsperioden har Stegets koordinator
regelbundet intervjuats.