Publikationer

Missbruk och beroende
Händelser i det tysta - Utvärdering av en öppenvårdsverksamhet för missbrukare

Tröskeln/Ria är en dagverksamhet för de mest utsatta missbrukarna. Verksamheten är ett samarbetsprojekt mellan missbrukarvården i Solna och Sundbyberg samt den ekumeniska organisationen Hela Människan Ria Solna och Sundbyberg. Bakgrunden är att missbrukarvården i de båda kommunerna inte når de mest utsatta missbrukarna. Det gör däremot Hela Människan Ria, en organisation som uppfattas ha mandatet inför missbrukarna själva. Ett samarbete i form av dagverksamheten Tröskeln startade därför 2002. Tröskeln/Ria svarar för daglig drift och socialtjänsten bistår med att följa upp och utveckla verksamheten via en styrgrupp. Avsikten med Tröskeln är dels att nå de mest utsatta missbrukarna, dels att skapa möjligheter för besökarna att kvalificera sig till kommunernas arbetsträning genom enklare former av arbetsträning. Innehållet i verksamheten i övrigt är inte tillrättalagt, utan besökarna kommer dit på sina egna villkor. Till synes kan det uppfattas vara en värmestuga. Syftet med utvärderingen är att beskriva innehållet i verksamheten och varför besökarna kommer till Tröskeln. Vidare undersöks vad i verksamheten som kan sägas vara förändringsskapande i betydelsen att besökarnas liv påverkas. Tjugofem besökare på Tröskeln intervjuades i december 2004 och strukturerade deltagande observationer gjordes. För att få fördjupad kunskap om gruppen besökare genomfördes en registerstudie av 59 besökare under hösten 2004 via socialtjänstens aktregister. Vidare intervjuades företrädare för missbrukarvården i Solna och Sundbyberg samt föreståndaren för verksamheten. Huvudresultatet är att det som till synes tycks vara en värmestuga är en mötesplats som skapar struktur och sammanhang för människor i utsatta livssituationer - och kanske början på en förändring. Begrepp som växer fram och tydliggörs och får en innebörd är bemötande, ansvar, struktur och sammanhang. Under arbetet med utvärderingen har framkommit att det börjar finnas stöd inom forskningen för värdet i att tillskapa mötesplatser för de mest utsatta missbrukarna för ”de som stör”. Det kan vara början på en förändring eller ett stöd för människor i utsatta livssituationer.