Publikationer

Missbruk och beroende
Implementering av Addiction Severity Index (ASI) i åtta kommuner i nordvästra Stockholm – erfarenheter & resultat.

År 2006 påbörjades implementeringen av Addiction Severity Index (ASI) i åtta av Stockholms
nordväst kommuner. Projektet har samordnats av Forsknings – och Utvecklingsenheten (FoU) i
Nordväst och medel för införandet har erhållits av Länsstyrelsen i Stockholms län (inom ramen
för Vårdkedjeprojektet). Projektet har haft en varaktighet om två år och målet har varit att ASI
skall utgöra en del av missbruksenheternas reguljära (utredande) arbete då projektet avslutas.
Denna rapport beskriver bland annat projektets sammansättning, innehåll och mål. Studien
beskriver också kommunernas organisering av missbrukarvården och fokuserar på faktorer som
personal – och chefsomsättning och förändringar i verksamheterna under projekttiden.
I studien mäts också utfallet av implementeringen genom att jämföra antalet gjorda ASIintervjuer
med antalet öppnade utredningar under en avgränsad period om ett år. Utfallet visar
att kommunerna använt ASI i något mindre än hälften av de utredningar som öppnats under
mätperioden. Rapporten tar också fasta på i vilka ärenden som ASI-intervjun inte används och
vilka skäl som anges då man inte utreder med ASI.