Publikationer

Missbruk och beroende
Riktlinjeprojektet i Nordväst - Implementering av De nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård genom integrerade studiecirklar

I nordvästkommunerna har under åren 2006 till och med maj 2009 genomförts utvecklingsarbete
med det övergripande syftet att vård och behandling som erbjuds människor med
missbruksproblem i nordvästra Stockholm skall bygga på aktuell kunskap. Implementeringen
av Nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård (Socialstyrelsen, 2007) ska ses
som ett led i ett utvecklingsarbete, där första steget var att introducera ASI-instrumentet. Det
specifika syftet i detta projekt var att
• implementera riktlinjerna i nordvästkommunerna
• tillföra annan aktuell forskning om missbruksarbetet
• utnyttja de kunskaper som ASI-materialet nu erbjuder
• formulera och dokumentera missbruksarbetarnas samlade erfarenheter
• skapa förutsättningar för att utarbeta gemensamma handlingsplaner för
missbruksarbetet i nordvästkommunerna