Publikationer

Missbruk och beroende
Sammanställning av ASI-intervjuer i Nordväst Jämförelser mellan kön, ålder, missbruksgrupper och nordvästkommunerna

I den här rapporten redovisas vad nästan 400 personer, som haft kontakt med socialtjänstens
missbruksenheter i nordvästkommunerna i Stockholms län, har svarat vid intervju med ASIformulär.
Syftet är att få en bild av vilka dessa personer är, vad som kännetecknar dem som
grupp samt vad som utmärker olika undergrupper. För en mer omfattande sammanfattning och
diskussion – se det avslutande kapitlet.