Publikationer

Missbruk och beroende
Samverkan - En gemensam angelägenhet för landsting och kommun?

Samverkan som är den här rapportens huvudsakliga fokus är när två eller fler organisationer
eller enheter får i uppdrag, eller gemensamt beslutar att göra något som de var för sig inte kan
åstadkomma. Syftet med samverkan är att åstadkomma något utöver vad som sker i befintliga
organisationer/enheter (Augustinsson 2010, Danermark, 2003).
Varför ska man då samverka? Samverkanssträvandena drivs i hög utsträckning av
föreställningar om synergieffekter – och därmed förhoppningar om resursvinster. Det som
ytterst legitimerar samverkan är idén om det fruktbara i att bryta olika perspektiv mot
varandra, och att sammanföra olika typer av professionell kompetens (Bergmark &
Lundström, 2008). Samverkansarbetet präglas av tanken på att helheten erbjuder någonting
väsenligt mer än summan av den kompetens som tillförs från olika håll, och att vissa typer av
problem allra bäst åtgärdas genom samlade insatser (Bergmark & Lundström, 2008).