Publikationer

Missbruk och beroende
Uppföljning av projektet Evidensbaserad missbruksvård i Upplands Väsby kommun

Organisationsförändringen syftade till att tillgängliggöra missbruksvården för invånarna i
Upplands Väsby. Av ASI-data framkommer att det finns indikatorer på att mottagningen i
något ökad utsträckning nått både en äldre population, särskilt kvinnor, med alkoholproblem,
samtidigt som också fler yngre med framförallt narkotikaproblem nåtts. Det handlar om
människor med både stora missbruksproblem om vi utgår från antalet ”problemdagar”, och
som lider av psykisk ohälsa/funktionsstörningar.