Publikationer

Försörjningsstöd och arbetsmarknad
Fattiga familjer

Sverige är idag ett av världens rikaste länder och är ett utpräglat välfärdssamhälle. Likväl har i
samhällsdebatten uppmärksammats att det finns människor som är fattiga och som lever under
knappa förhållanden. För sin försörjning är de beroende av försörjningsstöd av samhället.
Den här studien är ett resultat av ett samarbete mellan Försörjningsstödsenheten i Sollentuna
samt FoU-Nordväst. Personal inom Försörjningsstödsenheten fick 2010 i uppdrag av
Socialnämnden att intervjua familjer med fokus på att undersöka barnens situation. Kriteriet
för att komma i fråga för intervjuer var att de hade uppburit försörjningsstöd eller
introduktionsersättning 10 månader eller längre. FoU-Nordväst fick uppdraget att analysera
det insamlade materialet.
51 familjer, i vilka det fanns 88 barn, har intervjuats och de teman som diskuterades vid
intervjuerna var Hälsa, Utbildning, Familj och Sociala relationer samt Förmåga att klara sig
själv. Intervjupersonerna gestaltar dagens fattigdom och ger röst åt en grupp av människor
som sällan kommer till tals i samhällsdebatten. Deras kunskap är viktig för att kunna utveckla
arbetet inom kommunernas Försörjningsstödsenheter.