Publikationer

Försörjningsstöd och arbetsmarknad
Igen och igen… - en rapport om dem som ombesöker socialtjänsten för att ansöka om ekonomiskt bistånd

Socialtjänsten har förändrats eftersom det sociala arbetets förutsättningar förändrats i och med
Sveriges övergång från ett industriellt till postindustriellt samhälle. Inkomstskillnaderna har
ökat mellan grupper och det är flera nu än tidigare som blir långvarigt beroende av
ekonomiskt bistånd. När orsakerna till bidragstagande har diskuterats har både strukturella
och individuella faktorer lyfts fram.
Socialtjänstens organiserar sig oftast med en mottagningsfunktion som tar emot nya ärenden. I
Järfälla var det organiserat så att mottagningsfunktionen tog emot alla nya ärenden som kom
in till socialnämnden. Utredningen gjordes dels över telefon och dels genom att klienten kom
på personligt besök.
Det vanligaste strukturella skälet till varför någon söker ekonomiskt bistånd är för att han eller
hon är arbetslös. Andra vanliga grupper är ensamstående kvinnor med barn, ensamstående
män under 40 år och de som är utrikes födda. Bland de individuella faktorerna lyfter
forskningen fram samband mellan psykisk ohälsa och missbruksproblem och att motta
ekonomiskt bistånd.