Publikationer

Försörjningsstöd och arbetsmarknad
Att arbeta med socialbidrag - en studie av de organisatoriska förutsättningarna i Nordvästregionen

I rapporten beskrivs de aktuella organisationsformerna för socialbidragsenheterna
i sju kommuner i den nordvästra delen av Stockholms län: Järfälla, Sigtuna,
Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Upplands-Bro och Upplands Väsby. Vidare
uppmärksammas ett antal faktorer som påverkar förutsättningarna för den verksamhet
som bedrivs av de enskilda socialarbetarna vid socialbidragsenheterna.
Datainsamlingen genomfördes under våren 2001. Materialet omfattar totalt 14
personliga intervjuer, som genomfördes med sammanlagt 16 socialarbetare vid
socialbidragsenheterna i de berörda kommunerna. Det insamlade materialet analyserades
med utgångspunkt i två nära sammanhörande former av organisationsteori.
Den första av dessa former används för att analysera de övergripande förutsättningarna
för socialbidragsenheternas organisation och den andra formen
används för att beskriva förutsättningarna för de enskilda socialarbetarnas verkande
såväl i förhållande till klienterna, som inom den egna organisationen.
Vad gäller den första delen av analysen uppmärksammas bland annat förekomsten
av informella organisationer. Med informella organisationer avses sådana
sammanslutningar där rutiner, normer och värden som i stor utsträckning ersätter
de formella motsvarigheterna, formas.