Publikationer

Socialpsykiatri
Att inte släppa taget - En utvärdering av SAM-teamet

- Ett Case management-projekt i Järfälla och Upplands-Bro 2006-2008

”Att inte släppa taget. Att inte låta dom försvinna. Dom har försvunnit så många
gånger i sitt liv så dom har inget förtroende för någon överhuvudtaget……”
Den här rapporten handlar om SAM-teamet, ett samarbete mellan beroendevården,
öppenvårdspsykiatrin och två kommuner, Järfälla och Upplands-Bro. Det har varit ett
långsiktigt och tålamodskrävande arbete, som gett resultat. Det täta samarbetet, inom
styrgruppen och dess huvudmän, samt mellan projektets medarbetare, har lett till vinster
framförallt för de personer som ingår i målgruppen. Det handlar om människor med stora
livsproblem i form av psykisk sjukdom eller störning och missbruk, som vanligtvis blivit
föremål för många punktinsatser från olika vårdgivare, vilket inte lett till någon varaktig
förändring. För personer i denna grupp går det med andra ord inte att utforma någon
behandling eller andra insatser på samma sätt, som de inblandade organisationerna vanligtvis
möter sina brukare.
Det handlar om enträgenhet och tid. SAM-teamet visar att deras arbete som Case manager
med Assertive Community Treatment (ACT-modellen) leder till att brukarna får stöd inom
flera områden, vilket bland annat lett till nästan en halvering av antal dygn de varit i
slutenvård. SAM-teamet har också arbetat med hög programtrogenhet och god
dokumentation, vilket inneburit att det positiva utfallet för brukarna gått att identifiera.
FoU-Nordväst har på uppdrag av projektägarna genomfört denna utvärdering. Ansvarig för
design och genomförande är Katarina Piuva, fil dr och FoU-forskare. Martin Åberg, socionom
och FoU-assistent har medverkat i datasammanställning och analys. Inför de satsningar som
nu sker inom missbrukarvården, socialpsykiatrin och öppenvårdspsykiatrin i nordvästra
Stockholmsregionen har de bidragit med en viktig kunskapsbas om det möjliga att nå några av
de mest utsatta grupperna vi kommer i kontakt med inom socialt arbete – människor med
komplexa vårdbehov.