Publikationer

Socialpsykiatri
Att planera för boendestöd - Om planer, trepartssamtal och klientmedverkan i socialpsykiatrin.

I föreliggande rapport presenteras en studie av boendestödet för
psykiskt funktionshindrade i Sollentuna kommun. I fokus för utvärderingen
är det arbetssätt med boendestödsplaner och trepartssamtal
som infördes i kommunen under 2003. Boendestödsplanerna
är ett dokument som skall upprättas i varje enskilt ärende som
beviljas boendestöd. De innehåller på förhand bestämda rubriker
under vilka klient, boendestödjare och handläggare tillsammans
formulerar sig om boendestödets omfattning, datum för uppföljande
möte, typ av funktionshinder och målsättning med insatsen. Planerna
upprättas i trepartssamtal där samtliga berörda – klienter, boendestödjare
och handläggare – förväntas delta. På så sätt skall boendestödsplanerna
utgöra ett centralt dokument för reglering av relationerna
mellan klienten och de olika inblandade i socialtjänsten.
Utvärderingen syftar till att ta reda på i vilken utsträckning ovan
beskrivna mål uppnåtts. För analysen har vi granskat akter, boendestödsplaner
samt intervjuat klienter, handläggare och boendestödspersonal.