Publikationer

Socialpsykiatri
BISAM – från mottagare till medskapare?

FoU-Nordväst fick i uppdrag att utvärdera Sollentuna kommuns ettåriga BISAM-projekt som avslutades 2012-05-31.  Vid samtal med uppdragsgivarna (Sollentuna kommun) framkom det att utvärderingen främst ska inrikta sig på effekterna av BISAM-projektet avseende påverkan på socialtjänstförvaltningens myndighetsdel och utförardel samt brukarnas möjlighet till inflytande. Men eftersom det gått relativt kort tid från det att BISAM-projektet avslutades kan vissa av projektets effekter vara svåridentifierade. I ljuset av detta blir en viktig fråga i sammanhanget om den modell för brukarinflytande som BISAM införde är lyckosam på kort sikt såväl som på lång sikt. Eftersom det längre perspektivet inte kan utvärderas i den här rapporten kommer även de befintliga förutsättningarna för brukarinflytande på lång sikt att behandlas i en egen frågeställning. BISAM står för BrukarInflytandeSAMordnare. Målgruppen för BISAM är personer med psykisk ohälsa. En BISAM arbetar på uppdrag av föreningar, kommuner, landsting eller privata företag. I detta fall på uppdrag av Sollentuna kommun. En BISAM:s huvuduppdrag är att främja metodutveckling för ökat brukarinflytande. Vidare ska en BISAM arbeta för utveckling, utbildning och dialog i bemötandefrågor, samverka med lokala och nationella aktörer samt utarbeta samarbetsformer, bevaka, och utveckla brukarnas rättigheter och möjligheter. En viktig förutsättning, för att en BISAM ska kunna ta sig an de uppräknade arbetsuppgifterna, är att personal och chefer är engagerade i arbetet.