Publikationer

Socialpsykiatri
En utvärdering av arbetsmodellen Gemensam Individuell Vårdplan, GIVP

Individer med både psykisk störning och missbruk ”ramlar mellan stolarna” i den svenska vård och
omsorgsorganisationen. De tillhör också en av samhällets mest utsatta grupper. De behöver
hålla kontakt med både landsting och kommun för att få adekvat vård och adekvata insatser. Då
det är flera aktörer som är inblandade finns risken att det uppstår samverkansproblem. Sådana
problem kan till exempel bero på att de inblandade samverkansparterna saknar en gemensam
grundsyn, det kan finnas hinder i organisationsstrukturen, olika ekonomiska intressen och en allt
för hög arbetsbelastning (Danemark & Kullberg, 1999). En administrativ lösning gällande just
denna klientgrupp med så kallade dubbeldiagnoser är att de inblandade parterna samverkar.
Samverkan är idag en nödvändig arbetsform. Två olika tendenser har vuxit fram i
välfärdsstatens utveckling. Den första tendensen är att det uppstått en variationsrikedom i vissa
verksamhetsformer på grund av att den tidigare centraliseringen bytts ut mot en ramlagstiftning
och en decentralisering av beslutsbefogenheter och verksamhet. Den andra tendensen berör
verksamhetens innehåll då en del av välfärdsstatens aktörer avgränsar sin verksamhet mer och
mer och de olika verksamheterna renodlas i allt större utsträckning. Detta har lett till att
kommunerna fått ta en allt större del av ansvaret. Ett par tydliga exempel på denna utveckling är
ädelreformen (Prop. 1990/91:14) och psykiatrireformen (SOU 1992:73). När kommunernas
verksamheter breddats krävs samverkan mellan olika aktörer för att de överhuvudtaget ska kunna
utföra sina åtaganden (Danermark & Kullberg 1999).
Ett gemensamt projekt med syfte att samordna vården, omvårdnaden och behandlingen av
enskilda med sammansatta behov av psykiatrisk vård och insatser för missbruk har inletts i
samverkan mellan Sollentuna kommun och Stockholms läns landsting. En kartläggning i januari
2007 visade att c: a 50 personer är berörda av samordnade insatser. Medverkande parter är
Sollentuna kommun, genom socialtjänstkontorets avdelning Missbruk & socialpsykiatri,
landstinget genom Sollentuna psykiatriska öppenvårdsmottagning (SPÖ) samt Sollentuna
beroendemottagning (SBM), med både en landstings- och en kommundel.