Publikationer

Socialpsykiatri
Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Ekerö.

Enligt 5 kap. 8 § socialtjänstlagen, SoL, ska socialnämnden göra sig väl förtrogen med
levnadsförhållandena i kommunen för människor med psykisk funktionsnedsättning. Av både
socialtjänstlagen (5 kap. 8 § SoL) och hälsosjukvårdslagen (7 och 8 §§ HSL) framgår vidare att
huvudmännen ska planera sin verksamhet i samverkan med utgångspunkt i målgruppens behov.
Genom att inventera målgruppens livssituation och behov kan huvudmännen få ett
underlag för sin planering. Vid regelbundna inventeringar kan målgruppens livssituation samt
svårigheter på olika livsområden följas, vilket underlättar planering av insatser. Inventeringar kan
också ge en uppfattning om hur stor del av gruppen som får sina behov av insatser tillgodosedda.
Inventeringen omfattar vuxna (18 år).