Publikationer

Socialpsykiatri
Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Solna

Syftet med inventeringen är att undersöka målgruppens storlek i Solna och att upptäcka
personer som inte har kontakt med och adekvat stöd från socialtjänsten. Vidare är syftet att
undersöka om vård- och stödinsatserna motsvarar individernas behov av insatser samt att
skapa ett underlag för förbättrad behovsbedömning och planering av framtida verksamheter
på individ- och gruppnivå.
1. Hur många personer med psykiska funktionsnedsättningar kan identifieras i Solna?
2. Vilket förhållande råder mellan behov och aktuella insatser för målgruppen?
3. Hur beskrivs behoven av personalen respektive av brukarna själva?