Publikationer

Socialpsykiatri
Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Sollentuna

Syftet med inventeringen var att undersöka målgruppens storlek i Sollentuna och att upptäcka
personer som inte hade kontakt med såväl som hade adekvat stöd från socialtjänsten. Vidare
var syftet att undersöka om vård- och stödinsatserna motsvarade individernas behov av
insatser samt att skapa ett underlag för förbättrad behovsbedömning och planering av framtida
verksamheter på individ- och gruppnivå.
1. Hur många personer med psykiska funktionsnedsättningar kan identifieras i
Sollentuna?
2. Vilket förhållande råder mellan behov och aktuella insatser för målgruppen?
3. Hur beskrivs behoven av personalen respektive av brukarna själva?